II edycja Stypendiów Pomostowych dla maturzystów z Rabki Zdroju

Klub Radnych Nasze Miasto , Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto ,  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi ,przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

OGŁASZA

XVII edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów

 

Stypendia będą udzielane  młodzieży  z terenu gminy Rabka Zdrój ( miasta Rabka Zdrój i sołectw Rdzawka, Ponice i Chabówka. )

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

 

Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

 

Kto może zostać stypendystą?

Kandydaci do stypendium pomostowego muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

 

Aby ubiegać się o stypendium w XVII edycji programu (2018/2019) musisz:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r. i być maturzystą z 2018 roku;
  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
    Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1575 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie oprócz tego: 

  1. Posiadają REKOMENDACJĘ Lokalnej Komisji Stypendialnej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto- Rabka Zdrój.Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania online. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.2
  2. Przedstawią podejmowanie przez siebie działania wolontariackie na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego w gminie Rabka Zdrój.

 

 

Procedura składania wniosku:

Krok 1 – Uzyskanie rekomendacji

Rekomendacji udziela Lokalna Komisja Stypendialna przy przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto  w odpowiedzi na wysłane poprzez email prośby kierowane na adres : rabkanm@gmail.com

Prośbę o rekomendację należy złożyć do 4 sierpnia  2018 roku do godziny 12:00

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową i SMS  w dniu  5 sierpnia 2018.

Wzór prośby o rekomendację:

——————

PROŚBA  O  UDZIELENIE   REKOMENDACJI  Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2018/2019.

Imię i Nazwisko:                …………………………………
Adres zamieszkania:         …………………………………
Telefon komórkowy       …………………………………..
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły:     …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ……………………….

(obliczyć zgodnie z algorytmem zamieszczonym w linku w ogłoszeniu o naborze)

Oświadczam, że spełniam kryterium dochodowe, oraz pozostałe warunki wymagane regulaminem Programu.

Przedstawiam podejmowanie przez siebie działania wolontariackie na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego w gminie Rabka Zdrój.

………………………………………………………………………………………………………………………..

——————-

Rekomendujemy szybkie wypełnienie formularza i dostarczenie dokumentów !!!!

Krok 2 – wypełnienie wniosku

Kandydat wypełnia on-line do 17 sierpnia 2018 (do godz.16.00) wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .

W pytaniu „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, dają odpowiedź twierdzącą i zaznaczają ‘’Rabka Zdrój- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto’’

 

Krok 3 – złożenie wniosku

Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line, podpisuje i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarcza do  siedziby  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto

do dnia 20 sierpnia 2018r. 

Wnioski można dostarczać:

1/osobiście prezesowi Markowi Cieplińskiemu – terminy podamy w późniejszym czasie.

 

Obowiązkiem osoby przesyłającej zgłoszenie jest sprawdzanie skrzynki mejlowej. 

Rekomendujemy szybkie wypełnienie formularza i dostarczenie dokumentów. 

Ostateczne decyzje ogólnopolskiej komisji stypendialnej Programu Stypendiów Pomostowych Segment II będą znane około 9 października 2018 r.

Wyniki opublikujemy na stronie internetowej nmrabka.pl.

Osoba ,która uzyska stypendium jest zobowiązana do uczestnictwa we wręczeniu potwierdzenia stypendium w Rabce Zdroju.  

W razie nie spełnienia warunków stypendium otrzymuje kolejna osoba z listy. 

 

Będziesz ubiegać się o stypendium pomostowe na I rok studiów? Jeśli masz pytania dotyczące aplikowania, kryteriów lub wypełniania wniosku spójrz w:

Instrukcję Krok po kroku – z informacjami pomocnymi przy aplikowaniu i wyjaśniającymi co dzieje się po otrzymaniu stypendium.

Najczęściej zadawane pytania – znajdziesz w nich odpowiedź na szczegółowe pytania dotyczące wniosku i aplikowania.

 

Przewodniczący Lokalnej Komisji Stypendialnej

Mateusz Wójtowicz

One thought on “II edycja Stypendiów Pomostowych dla maturzystów z Rabki Zdroju

Comments are closed.